Przejdź do treści

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK

I. Bycie uczciwym jest dla nas nadrzędną wartością.

II. Chcemy należeć do społeczności, która kieruje się poszanowaniem prawa i transparentnością w działaniu.

III. W swoich działaniach kierujemy się profesjonalizmem.

IV. Respektujemy zasadę równego traktowania, bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, zarówno w stosunku do własnego personelu, kandydatów do pracy, jak i innych uczestników rynku pracy.

V. Stosujemy zasady pełnej poufności informacji o kandydatach do pracy w zakresie prowadzonych procesów rekrutacyjnych.

VI. Nieustannie podnosimy swoją wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia usług rekrutacji, doradztwa personalnego, sales outsourcingu i działalności doradczej.